Dienstenverleningsdocument

 

Dienstenwijzer

Beltz adviesgroep V.o.f.

Goirkestraat 84, 

5046 GN  TILBURG

 

 A.   Inleiding        

1.    De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hun biedt. Beltz adviesgroep tracht in haar voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft. 

2.    De complete tekst van de Wft kunt u vinden op www.afm.nl, of bij ons opvragen via onze website.

3.    Om u de nodige informatie te verschaffen van onze diensten hebben wij een verkorte dienstenwijzer die u zo nodig bij uw stukken bijgevoegd krijgt.

 

B.    Wie zijn wij?

1.     Beltz Adviesgroep zijn adviseur op het gebied van verzekeringen en financiële diensten sinds 1990. Wij streven naar een langdurige relatie met onze klanten voor een optimaal advies. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

2.    Naast deze advisering begeleiden wij ook het financiële verkeer en de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 

 

C.    Onze diensten Algemeen

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

1.    schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekosten-verzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.

2.    verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

3.    levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. 

4.     hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop of verbetering van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

5.    financiële adviezen. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over mogelijkheden om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen. Tevens kunt u ons raadplegen over fiscale-, juridische-, notariële zaken zoals uw belastingaangifte, erfrecht, samenlevingsvormen e.d. 

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

C.1   Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

1.     Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

2.     Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

3.     Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

4.     Samen met u letten wij erop dat niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekerd wordt.

5.     Wij lopen met u, zo nodig, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

6.     Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

7.     In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

8.     Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekerings¬overeenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

9.     In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

10.   Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen. 

11.   Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

12.   Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden

13.   Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de betrokken verzekeringsmaatschappij en/of tegenpartij.

14.    Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

C.2    Levensverzekeringen

Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

1.     Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

2.     Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.

3.     In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 

4.     Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt,  in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.

5.     Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. 

6.     In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

7.     Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

8.     Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

9.     Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

10.   Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

11.   Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen gaan wij, indien relaties aangeven daar prijs op te stellen, na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.

12.   Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

13.   Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. 

14.   Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij bijvoorbeeld echtscheiding of veranderen van baan.

15.   Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

16.   Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.

17.   Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. 

C. 3   Hypotheken

De hypotheekadviseur van Beltz adviesgroep is Hypotheekadviseur die voldoet aan alle eisen en aanbevelingen die de wet in de Wft worden gesteld. Bij de erkenning hoort het doorlopend bijscholen door het volgen van de Permanente Educatie cursussen en examens van Hypotheekadviseurs. Dit betekent dat de Hypotheekadviseurs zich doorlopend verdiepen en zich aan bepaalde gedragsregels moeten houden.

 

D.    Wat verwachten wij van u?

1.     U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2.     Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3.     Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of  er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

4.     Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

5.     Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

6.     Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

E.     Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

1.     Per post: Beltz adviesgroep, Goirkestraat 84, 5046 GN TILBURG (tevens bezoekadres op afspraak).

2.     Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de contact knop op onze website www.beltz.nl.

3.     Telefonisch bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op ons telefoonnummer 013-5821535.

4.     Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons buiten kantooruren bereiken door op ons kantoor nummer of mobiel nummer: 06-53708215 een bericht in te spreken dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

5.     Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

F.     De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. 

F.1    Incasso door Beltz adviesgroep 

In principe worden de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u geïncasseerd en kunt u kiezen voor de wijze van betaling:  

a) zenden van een nota met betaling door u per bank, 

b) automatische afschrijving van uw bankrekening,

c) automatisch afschrijving per maand via een z.g. rekening courant.

1.     Premies worden in principe per jaar betaald.

2.     In overleg met ons kunt u ervoor kiezen voor een periodieke premiebetaling. Over de hoogte van de kosten die zijn gemoeid met periodieke premiebetaling wordt u vooraf ingelicht.

3.     U kunt de premies maandelijks betalen door middel van een rekening courant. Deze service kan enkel door middel van automatische incasso, voor totaalrelaties zonder extra kosten. Een rekening courant met ons kantoor loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december en omvat al uw verzekeringen die via ons intermediair lopen (evt. met uitzondering van premies die door de verzekeraar belegd dienen te worden). De termijnpremie wordt vooraf jaarlijks berekend waarvan u schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Bij tussentijdse wijzigingen kan het noodzakelijk zijn het bedrag aan te passen. Hiervoor ontvangt u schriftelijk een voorstel van de verhoging of verlaging van de termijnpremie. 

4.     Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor. 

5.     Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen welke koers dat gebeurt.

F.2    Incasso door verzekeraar

1.     U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bankrekening af te laten schrijven.

2.     Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. 

3.     Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

4.     Premies worden in principe per jaar betaald.

5.     In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar of per kwartaal te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.

6.     Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

7.     Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar een opslag voor.

F.3    Afspraken rondom premiebetaling

1.     Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

2.     Indien u gebruik maakt van de rekening courant betaling en het meerdere malen niet mogelijk is gebleken de termijnpremie automatisch te incasseren houden wij het recht voor de regeling eenzijdig te beëindigen en u voor de jaarpremies te belasten.

3.     Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. 

4.     Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

 

G.     Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren. Wij adviseren op basis van een objectieve analyse. Wij hebben geen contractuele verplichtingen naar verzekeraars en maken geen gebruik van bonusafspraken. Wij doen zaken met vrijwel alle reguliere verzekeraars op de Nederlandse markt.

 

H.     Hoe worden wij beloond?

H.1   Beloning op basis van provisie

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

H.2   Beloning op basis van declaratie

1.     Sommige diensten, waarvoor het provisieverbod geldt, verrekenen wij met u op basis van uurtarieven of vaste vergoeding die wij vooraf met u hebben overlegd. De voorgeschreven standaard Dienstverleningsdocumenten Vermogen, Risico en Hypotheek staan op onze website.

2.     Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

3.     Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

4.     Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de te maken kosten.

5.     Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en/of het aantal uren dat met de opdracht gemoeid is.

 

I.      Onze kwaliteit

1.     Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) geregistreerd onder nummer 12012041 voor bemiddelen in Consumptief krediet, Hypothecair krediet, Levensverzekeringen, Schadeverzekeringen en Betaal- en Spaarrekeningen.

2.     Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak door middel van jaarlijkse deelname aan de Permanente Educatie.

3.     Wij zijn in het bezit van een Beroepsaansprakelijkheid verzekering. 

4.     Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 180.57.002.

 

J.      Beëindiging relatie

1.     U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar het intermediair van uw keuze.

2.     Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij Beltz adviesgroep totdat een ander intermediair deze zorgplicht over heeft genomen.

 

K.      Klachten?

1.     Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 

2.     Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

3.     Alle klachten worden door de directie behandeld.

4.     Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, tel: (070) 3338999, www.kifid.nl. Wij hebben ons hierbij aangesloten onder registratienummer 300.008133.

5.     U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

 

2020  Beltz