Dit is wat het regeerakkoord betekent voor je portemonnee

 

Een belastingstelsel met twee schijven, verlaging van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait, meer kinderbijslag en hogere milieubelastingen. Dit is wat Rutte III de komende jaren gaat betekenen voor de portemonnee van individuele burgers.

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft zijn regeerakkoord gepresenteerd. Voor de individuele burger gaat er op financieel gebied het nodige veranderen, vooral voor wie een eigen huis bezit of kinderen heeft (of ergens in de komende kabinetsperiode krijgt).De stijging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt vanaf 2019 gekoppeld aan de huurprijsontwikkeling.

 

Belastingen

Vanaf 2021 komt er een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Het eindpunt van de eerste schijf komt op 68.600 euro. 

Het lage Btw-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Een van de consequenties hiervan is dat treinkaartjes duurder worden. Ook komt er een verhoging van de algemene heffingskorting met ongeveer 350 euro en de arbeidskorting met ongeveer 365 euro.

In de vermogensrendementsheffing (Box 3) wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). 

De ouderenkorting wordt verhoogd met 160 euro en tegelijkertijd wordt er een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw geïntroduceerd in plaats van de huidige harde afbouwgrens. De afbouw bedraagt 15 procent.

Milieu en gezondheid

Milieuvervuilend gedrag wordt extra belast, onder meer via aanpassingen in de energiebelasting, een hogere belasting op het storten en verbranden van afval en het afschaffen van de teruggaafregeling voor taxi’s.

De tabaksaccijns gaat ook weer omhoog.

Het kabinet zet in op milieu zones en lagere parkeertarieven voor emissie loze auto’s. Wel zal één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieu zones worden ingevoerd zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen.

Het verkeersboetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor gevaarlijke of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

Pensioenopbouw

Een nieuw pensioencontract moet inzichtelijk maken wat je als deelnemer hebt opgebouwd en leiden tot minder rentegevoeligheid.

Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. Daarmee komt een einde aan de herverdeling via de zogenoemde doorsneesystematiek.

Wonen

De maximale hypotheek wordt stapsgewijs afgebouwd tot maximaal de waarde van de woning. De zogenaamde maximale "loan to value" zal niet verder worden verlaagd, om de toegang van starters tot de koopwoningmarkt niet onnodig te belemmeren.

Het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt in stappen van 3 procentpunt per jaar verlaagd tot het basistarief van 37 procent. De opbrengst daarvan gebruikt het kabinet als compensatie voor de verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15 procent.

De wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen verdwijnt geleidelijk. Het kabinet trekt twintig jaar uit voor de afbouw.

De stijging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt vanaf 2019 gekoppeld aan de huurprijsontwikkeling.

Zorg en familie

De hoogte van het maximale verplichte eigen risico wordt bevroren op 385 euro per jaar. Het niet verhogen van het eigen risico leidt tot hogere zorgpremies.

Het kraamverlof voor partners wordt per 1 januari 2019 verlengd van twee naar vijf dagen. Daarbovenop krijgen partners aanvullend kraamverlof van vijf weken per 1 juli 2020. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70 procent van het dagloon. Ook wordt de huidige regeling voor adoptieverlof verruimd met twee weken naar zes weken.

De kinderbijslag wordt verhoogd met ongeveer 85 euro. Het potje voor het kind gebonden budget wordt aangevuld met bijna 500 miljoen euro.

Onderwijs

Het kabinet halveert het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO en WO) met ingang van het collegejaar 2018/19. Voor de PABO geldt de halvering gedurende de eerste twee jaar.

 

 

2019  Beltz